meno:

heslo:

    1 užívateľ on-line

O projekte

Pre všetkých učiteľov matematiky, fyziky a informatiky na druhom stupni ZŠ a na gymnáziách (aj osemročných), ktorých trvalé bydlisko nie je na území Bratislavského samosprávneho kraja, realizuje P-MAT, n.o. v školskom roku 2005/2006 prvú sériu nového vzdelávacieho kurzu v rámci schváleného projektu Školenia učiteľov matematiky, fyziky a informatiky so zameraním na rozvoj kľúčových kompetencií žiakov.

Kurz pozostáva z dvoch častí. Prvá je realizovaná klasickou formou víkendového (piatok - nedeľa) prezenčného školenia, druhá časť vzdelávacieho kurzu bude prebiehať dištančne - s využitím internetu. Učitelia, ktorí splnia predpísané požiadavky, získajú certifikát o absolvovaní kurzu.

Prihlasovanie na školenia je možné priamo na týchto stránkach.


Projekt školení je spolufinancovaný Európskou úniou, z Európskeho sociálneho fondu*. Vďaka tejto podpore je účasť pre učiteľov na kurze bezplatná.

Európsky sociálny fond (ESF)

Európsky sociálny fond * - Európsky sociálny fond pomáha rozvíjať zamestnanosť podporovaním zamestnateľnosti, obchodného ducha, rovnakých príležitostí a investovaním do ľudských zdrojov. Európsky sociálny fond bol zriadený Rímskou zmluvou o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva s cieľom zlepšiť pracovné príležitosti na vnútornom trhu a tým prispieť k zvýšeniu životnej úrovne.

Úlohou Európskeho sociálneho fondu je rozširovanie možností zamestnania, zvyšovanie geografickej a profesijnej mobility pracovníkov v Spoločenstve a uľahčovanie ich adaptácie na priemyselné zmeny a zmeny vo výrobných systémoch najmä odborným vzdelávaním a rekvalifikáciou.


Na internete

ESF na Slovensku http://www.esf.gov.sk
European social fund http://europa.eu.int/comm/employment_social/esf2000/index-en.htmPROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ EURÓPSKOU ÚNIOU

O projekteAutoriKontakt