meno:

heslo:

    1 užívateľ on-line

Hľadaný text - Databáza aktivít


Databáza aktivít - knižnica inšpirácií

Upozornenie: na tomto mieste sa zobrazuje len výber z databázy. Kompletná databáza je dostupná pre prihlásených užívateľov.

I. Základná charakteristika aktivity | II. Didaktické ciele | III. Príprava aktivity | IV. Podrobný popis aktivity | V. Diskusné fórum k aktivite

Dátum pridaniaZdrojEmail autoroviPočet prístupovHodnotenie
11.09.2005 Sezam a Sezamko poslať 10153 Buďte prvý!

Školský výlet

zobrazenie pre tlač

Celkový čas trvania aktivity Vek žiakov (v rokoch) Optimálny počet účastníkov Rozdelenie účastníkov Odporúčaná časť dňa Minimálny počet organizátorov Čas na technickú prípravu
2 hod. až celý deň 10 až 20 12 až 40 Trojice, Družstvá 3 až 10 členné Ráno, Dopoludnie, Popoludnie, Večer 1 < 0:05 hod.

I. Základná charakteristika aktivity
hore

Anotácia:
Príspevok opisuje prípravu školského výletu. Narozdiel od väčšiny výletov, tento organizovali žiaci sami. Práca na príprave výletu pomohla vytvoreniu dobrej, pracovnej atmosféry v triede. V príspevku tiež opisujem, ako sa dajú na triednických hodinách, príp. aj na hodinách matematiky veľmi zmysluplne rozvíjať niektoré kľúčové kompetencie žiakov.

Kľúčové slová:
projekt, výlet, tímová práca, teamwork, kombinatorika, internet

Typ aktivity - forma:
Projektová aktivita

Predmet - oblasť:
Matematika - Kombinatorika, Aplikácie, Optimalizácia

Predpokladané vedomosti:
základná práca s internetom


II. Didaktické ciele
hore

Kompetencie:
Komunikácia - vyjadrovať sa písomne, hovoriť na verejnosti, počúvať a brať do úvahy názory iných ľudí, zúčastňovať sa na diskusiách a vyjadrovať svoje názory, obhajovať vlastný názor a argumentovať, nadväzovať a udržiavať kontakty, spolupracovať s inými a pracovať v tíme
Práca s informáciami - využívať informačné a komunikačné technológie, získavať informácie, radiť sa s ľuďmi vo svojom okolí, zvažovať rôzne zdroje dát, dávať veci do súvislosti a organizovať poznatky rôzneho druhu, vytvárať a usporadúvať dokumentáciu, rozumieť grafom, diagramom a tabuľkám, posudzovať a hodnotiť
Autonómia osobnosti - brať na seba zodpovednosť, organizovať svoju vlastnú prácu, robiť rozhodnutia, riešiť problémy, riešiť konflikty, prispôsobovať sa rýchlym zmenám
Vnímanie spoločnosti - prejavovať solidaritu


III. Príprava aktivity
hore

Pomôcky:
Papier, Tabuľa

Čas na technickú prípravu:
menej ako 5 minút


IV. Podrobný popis aktivity
hore

Súbory:
application/mswordorganizacia_vyle.doc Školský výlet (38.5 kB)


Text:

Organizácia školského výletu.


Inšpirácia k tomuto námetu vznikla na základe úloh z učebnice matematiky pre 6. ročník od autorského kolektívu Repáš a spol. – strany 74 a 75 (2. diel).
Hlavným cieľom projektu prezentovaného žiakom je zorganizovať školský koncoročný výlet. Žiaci sa počas prípravy výletu budú učiť tímovej spolupráci, dôraz bude kladený na kritické posudzovanie vlastných názorov a konštruktívne posudzovanie názorov iných. Zoznámia sa s cestovným poriadkom, s formou zápisu v ňom používanou, s internetom. Budú sa musieť zorientovať vo veľkom množstve údajov. Precvičia si čítanie z tabuliek, budú musieť optimalizovať. Budú nútení napísať objednávky (na ubytovanie, dopravu, ...), nie však fiktívne, ale skutočné. Z pohľadu matematikára je nosnou časťou projektu prehlbovanie kombinatorického, systematického myslenia pri vyhľadávaní ideálneho spojenia, ako sa na výlet dostať. Z pohľadu triedneho učiteľa je dôležitý teambuilding – budovanie pozitívnej atmosféry v triede. Aktivita začína oznamom, že tohtoročný školský výlet si trieda bude organizovať sama a učiteľa na takto pripravený výlet len pozve. Samozrejme, učiteľ bude nápomocný pri organizácii výletu.
Žiaci by si mali premyslieť plán práce. Mali by sa rozdeliť do tímov, ktoré budú mať na starosť jednotlivé časti potrebné na to, aby výlet prebehol. Možné rozdelenie triedy je napríklad na skupiny, ktoré budú mať na starosť miesto výletu, dopravu, program na výlete, stravu a ubytovanie, financie. Samozrejme je dôležité, aby sa trieda rozdelila dobrovoľne a na také skupinky, aké sa jej zdajú užitočné. V prípade, že neskôr trieda zistí, že na niečo zabudla, môže dôjsť k prerozdeleniu.
Skupina, ktorá zodpovedá za miesto výletu, by si mala urobiť prieskum v triede, kam majú žiaci záujem ísť, o aký typ výletu majú záujem (kúpanie, turistika, poznávací, zahraničie, ...) a ako ďaleko by chceli cestovať. Táto skupina úzko spolupracuje so skupinami, ktoré majú na starosť program a stravu a ubytovanie. Skupina, ktorá má na starosť stravu a ubytovanie, by si mala najskôr zistiť, či je záujem o stravovanie s plnou penziou, polpenziou alebo bez stravy (samostatné varenie), či chcú byť žiaci ubytovaní v ubytovni (škola v prírode, hotel, ...) alebo v stanoch a podobne. Po ujasnení si týchto základných informácií by tieto skupiny spoločne mali vypracovať návrh s viacerými alternatívami, kam sa dá na výlet ísť a za akých podmienok. Pomôcť môže ponuka cestovných kancelárií, internet, osobné kontakty rodičov, učiteľov a podobne. Po určení miesta výletu je potrebné napísať a poslať objednávku. Ďalej je rad najmä na skupinách organizujúcich program, dopravu a financie. Skupina organizujúca program by mala mať pred začatím práce jasnú predstavu o množstve potrebného programu, o záujme spolužiakov. Pomôcť môže opäť literatúra a internet s množstvom hier a nápadov. Čím viac sa o programe v triede bude diskutovať, tým je väčšia šanca, že ho prijme za svoj čo najväčšia časť triedy, prípadne aj celá trieda. Keďže ide o projekt so zameraním na matematiku, tak najviac času z vyučovacích hodín môžeme venovať hľadaniu ideálneho spojenia na výlet. Pred začatím práce sa môžeme 2 až 3 vyučovacie hodiny venovať cestovnému poriadku – najlepšie skutočnému poriadku ŽSR. Prvá vyučovacia hodina je venovaná zoznámeniu sa so značkami a s celkovou formou zápisu v cestovnom poriadku. Vysvetlíme si, kde sa nachádzajú časy príchodu a odchodu vlakov, ako sa rozlišujú osobné vlaky a rýchliky, ako zistíme číslo vlaku, čo znamenajú jednotlivé značky a skratky.
Ďalšou aktivitou je vyhľadanie konkrétneho spojenia bez prestupov (podľa času odchodu, podľa času príchodu, ...). Zoznámime sa s ďalšou tabuľkou – vyhľadanie ceny. Povieme si o rozdiele medzi cenou za osobný vlak, rýchlik, IC a EC vlak. Vysvetlíme si, čo je to miestenka a na čo je dobrá. Zložitejšou aktivitou je vyhľadanie spojenia s prestupmi. Po skončení práce (cca 2-3 vyučovacie hodiny) sa uskutočnia hodiny (1-2) pri počítačoch - internete. Ukážeme si, ako sa dá spojenie vyhľadať, aké stránky sú najvhodnejšie ( www.zsr.sk , www.vlak-bus.cz , www.cp.sk ...). Porovnáme s možnosťou vyhľadať spojenie pomocou mobilného telefónu.
Príklady úloh, ktoré môžeme na hodinách riešiť:
1. Zistite, čo znamenajú značky: R, IC, D, 39, ...
2. Nájdite spojenie z Kysaku do Vrútok, ktoré je najrýchlejšie, najlacnejšie, ... , ak z Kysaku chceme odchádzať po 16,00. Určte aj číslo vlaku. Je tento vlak miestenkový? Koľko by stála táto cesta?
3. Nájdite spojenie z Kysaku do Popradu, ktoré je najrýchlejšie, najlacnejšie, ... , ak do Popradu chceme prísť do 17,00. Určte aj číslo vlaku. Je tento vlak miestenkový? Koľko by stála táto cesta?
4. Nájdite spojenie z Kysaku do Štrbského plesa, ak chceme prísť do Štrbského plesa pred 20,00. Koľko by stála táto cesta?
5. Vyriešte predchádzajúce úlohy pomocou www stránok na internete.
6. Nájdite iné ako vlakové spojenie.
7. Dokážete nájsť aj čo najlacnejšie letecké spojenie z Bratislavy do Londýna počas jarných prázdnin?

Po tejto teoretickej príprave môže skupina zorganizovať dopravu podľa preferencií triedy (čo najnižšia cena alebo čo najväčšie pohodlie alebo čo najmenší čas...), napísať objednávku, zistiť možnosť skupinových zliav, zakúpiť lístky, mať zistený storno poplatok (pre prípad choroby a pod.).
Celá organizácia by mala byť zavŕšená výpočtom ceny za výlet, kde je potrebné započítať stravu a ubytovanie, cestovné, vstupné na kúpaliská, rezervu, ... Túto sumu je potrebné vyzbierať a starať sa o ňu (môže pomôcť triedny učiteľ). Pri kalkulácii ceny je potrebné myslieť aj na učiteľov (ich pobyt môžu hradiť študenti alebo škola). Ak je všetko vybavené, objednané, kúpené, program pripravený, môže sa výlet uskutočniť.
Takýto projekt je možné zorganizovať so žiakmi všetkých vekových kategórií. Čím sú žiaci starší, tým menej je potrebné na nich dohliadať a pomáhať im. Moje skúsenosti so študentmi sekundy osemročného gymnázia (6. ročník ZŠ) sú len pozitívne, aj keď im bolo treba veľmi pomáhať, najmä s písaním objednávok a vyhľadávaním na internete. Na projekte sme pracovali na triednických hodinách, cez prestávky a na hodinách matematiky. Trieda sa pomerne rýchlo (už na prvej vyučovacej hodine) rozdelila do vyššie uvedené štyri skupiny (miesto, strava a ubytovanie boli spolu ako jedna skupina).
Prvé diskusie sme viedli o mieste výletu. Počas týchto diskusií sa preukázala miera tolerancie a spolupatričnosti (nie všetci si môžu dovoliť výlet podľa predstáv iných, nie každý chce ísť bývať do stanu). Po dlhej diskusii, ktorá prebiehala v niekoľkých dňoch, sa trieda dohodla na zlatej strednej ceste (ani výlet do Prahy či Paríža, ani stany blízko pri Bratislave), rozhodli sa, že pôjdeme cca 250 km od Bratislavy do horskej chaty Kohútka, ktorú sme poznali z vlaňajšej školy v prírode. Jasné bolo aj to, že bývať chcú v chatkách a mať plnú penziu. A chceli na čo najdlhšie, takže sme boli od piatku do pondelka. Keďže v okolí nie je bazén a o turistiku nebol veľký záujem, začala naplno pracovať programová skupina. Vymysleli hru v lese "Hľadanie pokladu", pričom jedna z úloh mala ekologický podtext ("Každý donesie z lesa 5 odpadkov."). Okrem tejto hry, ktorej príprava na mieste trvala asi tri hodiny a samotná hra sa hrala asi pol hodiny, bol pripravený futbalový turnaj (pri ktorom sa, bohužiaľ, vyskytla zlomená noha...) a turnaj vo vybíjanej. Ďalšou časťou programu boli preteky terénnych áut (vlastne iba jedného), hranie kartovej hry sedma a pozeranie videa. Počas výletu vládla spokojnosť, program prebiehal podľa plánu.
Skupina, ktorá organizovala dopravu, prišla po viacerých návštevách počítačovej učebne na to, že najlacnejšia doprava bude vlakom do Púchova a odtiaľ objednaným autobusom. Pomerne dobre zvládli výpočet ceny. Pri tejto skupine i pri skupine zabezpečujúcej ubytovanie bolo vidieť, že žiaci nemajú skúsenosti s písaním objednávok. Od prvej objednávky ubytovania, ktorej celé znenie bolo: "Objednávame si u Vás výlet od piatku do pondelka. S pozdravom...", až ku skutočnej serióznej objednávke bez pravopisných chýb prešlo veľa času a kolegyňa slovenčinárka sa celkom natrápila, keď nechcela objednávku písať za nich. Objednávku na dopravu som písal ja, pretože verzia detí pripravená na poslanie, záhadne zmizla z počítača...
Väčšinu práce s kalkuláciou ceny som robil spolu s deťmi, pretože to bolo nad ich sily. Z pohľadu učiteľa je dôležité mať predstavu o časovej náročnosti takejto prípravy výletu. Čím sú deti mladšie, tým je pomer medzi časom, za aký by výlet zorganizoval učiteľ a časom, za aký výlet zorganizujú deti, menší. Je vhodné poprosiť o pomoc kolegyne slovenčinárky s písaním objednávok a žiadostí, kolegov geografov požiadať o pomoc pri hľadaní miesta výletu, prípadne so zisťovaním možností programu v danej lokalite. Telocvikári zasa iste radi poradia so športovou časťou programu. Je výborné, ak sú na takúto organizáciu výletu vyhradené triednické hodiny, prípadne aspoň suplované hodiny. Ak nie je možné prenechať celú organizáciu výletu na žiakov, odporúčam im prenechať aspoň niektoré časti, napríklad učiteľ objedná miesto výletu, žiaci nájdu spojenie a pripravia program, učiteľ spraví cenovú kalkuláciu a podobne.
Som presvedčený o zmysluplnosti takejto práce, ide iste o dobre vynaloženú energiu. Pevne verím, že sa táto energia v budúcnosti vráti nielen pri príprave ďalších výletov a stužkovej.


V. Diskusné fórum k aktivite
hore

Fórum k tomuto príspevku

Iba zaregistrovaní užívatelia môžu prispievať do fóra.
Registrácia

Od kohoDátumVec
Text
PROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ EURÓPSKOU ÚNIOU

O projekteAutoriKontakt